آدرس : استان مرکزی شهرستان پرندک شهرک صنعتی مهدی پرندک قطعه 56-58

شماره تماس: 08645283024
08645283860
09126909040
09122047862